Kata Seisan exécuté par Shota TSUKAYAMA (Kenyukai Okinawa) pour les archives vidéos à Okinawa :